System stałego wielopunktowego monitoringu hałasu na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

Wstęp

Miasto Dąbrowa Górnicza realizując obowiązek prawny określony art. 117 ustawy z dn. 27 kwietnie 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /test jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm./ oprócz zrealizowanej mapy akustycznej w roku 2009 rozpoczęło prace pilotażowe, a w r. 2012 uruchomiło etap I funkcjonowania stałego, automatycznego, przestrzennego systemu monitorowania hałasu. System został zaprojektowany w celu zbierania danych pomiarowych hałasu pochodzącego z poszczególnych źródeł liniowych. Istotnym novum jest umożliwienie przez system:
- wykonywania badań (pomiarów) hałasu w jednym czasie w wielu punktach pomiarowych,
- zbieranie danych na temat stanu klimatu akustycznego automatycznie (niemal bezobsługowo) przez wiele lat.
Wykorzystanie systemu może być wielokierunkowe. Obecnie najważniejszymi zadaniami systemu wydają się być:
- obserwacje zmian klimatu akustycznego na dużych obszarach w związku z intensywnymi pracami nad rozwojem systemu transportowego (obwodnice, drogi tranzytowe etc.),
- możliwości ciągłej i automatycznej walidacji mapy akustycznej miast oraz dostarczanie danych wejściowych do jej aktualizacji i inne.

Charakterystyka systemu

Możliwość udostępniania danych w Internecie w formie graficznej na tle mapy akustycznej oraz w formie opisowej. Możliwość rozbudowy systemu w przyszłości, Wysoka efektywność systemu – stosunkowo niskie koszty wdrożenia i utrzymania w stosunku do ilości stacji pomiarowych, Weryfikacja numerycznych map hałasu przez rzeczywisty pomiar w wybranych punktach, Realizację ustawowych wymagań w zakresie udostępniania informacji o stopniu zagrożenia hałasem społeczeństwu, Tworzenie dynamicznych map hałasu obrazujących rzeczywisty stan zagrożenia hałasem w wybranych przedziałach czasowych (uzyskane wyniki pomiarowe można uśredniać w dowolnych przedziałach czasowych oraz porównywać między sobą), Instalację systemów pomiarowych w miejscach potencjalnie zagrożonych hałasem (w tym kontekście system stanowi propozycję wykorzystania i rozwinięcia informacji uzyskanej na podstawie wcześniej tworzonych map emisyjnych, o charakterze statycznym), Wdrażanie polityki przeciwhałasowej, Sprawdzenie skuteczności podjętych działań w zakresie ograniczenia hałasu, Ułatwienie planowania przestrzennego w oparciu o dostępne, rzeczywiste dane pomiarowe Zwiększenia ogólnego poziomu wiedzy na temat hałasu i jego skutków w społeczeństwie, Zastosowanie systemu internetowego jest doskonałym sposobem na pozyskanie opinii mieszkańców na temat zagrożeń hałasem oraz społecznych oczekiwań w zakresie jego zwalczania.