Pomoc > Zakładka Mapa

Zakładka Mapa

Część mapowa aplikacji jest elementem systemu pozwalającym użytkownikom na dostęp do danych przestrzennych przechowywanych i gromadzonych w ramach systemu stałego, wielopunktowego monitoringu hałasu na terenie aglomeracji.

Funkcjonalność

Funkcjonalność mapowa serwisu obejmuje swoim zakresem:

Wszystkie dane prezentowane są w obowiązującym w Polsce dla map wielkoskalowych (mapa zasadnicza) układzie współrzędnych geodezyjnych 2000 południk 18°

Aplikacja jest w pełni kompatybilna z przeglądarkami Internet Explorer oraz Mozilla Firefox i nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych modułów programowych (tzw. wtyczek)

Okno główne aplikacji dla zakładki Mapa

Okno główne podzielone zostało na 6 części:

Okno mapowe

1Pasek narzędziowy

Zawiera zestaw poleceń pozwalających na wykonywanie operacji na widoku mapy, wyboru obiektów na mapie, pomiaru odległości oraz wywoływanie dodatkowych komend, np. wyszukiwanie obiektów, odczytu informacji o wskazanym obiekcie, itp.

2Panel warstw (legenda)

Prezentuje listę warstw zgodnie z ustaloną w systemie kolejnością wyświetlania. Użytkownik ma możliwość wyłączania/włączania wybranych warstw, oznaczania warstw których obiekty mogą lub nie podlegać selekcji (strzałka poprzedzająca nazwę warstwy)

Uwaga

Lista warstw jak również treść mapy zmienia się dynamicznie w zależności od aktualnego powiększenia widoku mapy - aktywnej skali. W praktyce oznacza to, iż w miarę powiększania widoku mapy na liście warstw będą pojawiać się nowe warstwy.

3Panel właściwości

Wyświetla informacje opisowe o wybranym elemencie. Panel oferuje ponadto możliwość lokalizacji obiektu w widoku mapy w przypadku gdy użytkownik wybrał więcej niż jeden element.

Uwaga

Informacje opisowe dostępne są wyłącznie dla wybranych warstw, co sygnalizowne jest poprzez strzałkę poprzedzającą nazwę warstwy.

4Mapa przeglądowa

Prezentuje w sposób poglądowy widok całego miasta wraz z pomocniczym markerem prezentującym aktualnie przeglądany przez użytkownika zakres przestrzenny mapy.

Uwaga

W obecnej wersji programu nie jest możliwa interakcja użytkownika z mapa przeglądową.

5Widok mapy

Prezentuje zawartość warstw tematycznych zgodnie z ich kolejnością wyświetlania ustaloną w panelu warstw. Użytkownik może wykonywać operacje na widoku mapy (powiększanie, pomniejszanie) korzystając z odpowiednich poleceń paska narzędziowego, za pomocą suwaka skali oraz za pomocą kółka myszy.

6Panel zadań

Umożliwia dostęp do dodatkowej funkcjonalności związanej z wybranym poleceniem.

7Pasek stanu

Prezentuje informacje o współrzędnych (układ geodezyjny 2000 południk 18°), liczbie wybranych obiektów, aktywnej skali i rozmiarze obszaru mapy.

Omówienie dostępnych poleceń

Wydruki

Drukuj

Pozwala na podgląd i wydruk zawartości okna widoku mapy. Po wyborze polecenia otwiera się nowe okno podglądu wydruku. W celu wydruku zawartości okna widoku mapy użytkownik wciska przycisk (ikonkę drukarki) znajdujący się w prawym górnym rogu.

Operacje na widoku mapy

Dopasuj widok

Dopasowuje rozmiar zawartości mapy tak, aby widoczne były wszystkie elementy.

Powiększ

Powiększa zawartość okna widoku tak, aby elementy stały się większe.

Pomniejsz

Zmniejsza zawartość okna widoku tak, aby elementy stały się mniejsze.

Obszar widoku

Wybiera prostokątny obszar widoku, który będzie powiększony.

Przesuń widok

Umożliwia podgląd innej części widoku bez zmiany jego powiększenia/pomniejszenia.

Poprzedni widok

Cofa operację zmiany widoku.

Następny widok

Powtarza operację zmiany widoku.

Selekcja elementów

Wybierz element

Pozwala na wybór jednego lub więcej elementów na mapie oraz prezentację informacji o wybranym elemencie w panelu Właściwości.

Usuń wybór elementu

Usuwa selekcję elementów z okna widoku mapy.

Wpasuj wybrany element

Pozwala na wpasowanie w okno widokowe wybranych przez użytkownika elementów.

Pomiary

Pomierz odległość

Pozwala na pomiar odległości na mapie pomiędzy dowolnymi punktami. Pomiar realizowany jest poprzez wskazanie kolejnych punktów na mapie i kończy się po wciśnięciu lewego przycisku myszy z jednocześnie wciśniętym na klawiaturze klawiszem Ctrl. Użytkownik może ponowić pomiar poprzez ponowne wciśnięcie polecenia Pomierz odległość lub też wciśnięcie przycisku Ponów pomiar znajdującego się w Panelu zadań.

Uwaga

Pomierzona odległość ma charakter przybliżony.

Pomierz pole powierzchni

Pozwala na pomiar pola powierzchni zdefiniowanej dowolnymi punktami. Pomiar realizowany jest poprzez wskazanie kolejnych punktów na mapie i kończy się po wciśnięciu lewego przycisku myszy z jednocześnie wciśniętym na klawiaturze klawiszem Ctrl. Użytkownik może ponowić pomiar poprzez ponowne wciśnięcie polecenia Pomierz pole powierzchni lub też wciśnięcie przycisku Ponów pomiar znajdującego się w Panelu zadań.

Uwaga

Pomierzona powierzchnia ma charakter przybliżony.

Wyszukiwanie obiektów

Znajdź czujnik

Pozwala na wyszukiwanie jednego lub więcej czujników pomiarowych. Użytkownik zaznacza więcej niż jeden czujnik poprzez klikanie na liście z jednocześnie wciśniętym klawiszem Ctrl. Wybór ciągły możliwy jest przy jednocześnie wciśniętym klawiszu Shift.

Znajdź ulicę i numer adresowy

Pozwala na znalezienie ulicy i punktu adresowego na mapie. Użytkownik wpisuje szukaną nazwę ulicy w polu Nazwa ulicy. System automatycznie próbuje dopasować najbardziej zbliżoną nazwę znajdującą się w słowniku ulic. Użytkownik kończy wybór ulicy albo poprzez jej wskazanie na liście albo poprzez wciśnięcie klawisza Tab lub Enter. Po wyborze ulicy na liście Adres pojawia się lista dostępnych dla niej punktów adresowych. Lista może być pusta w przypadku gdy w systemie nie znaleziono punktów powiązanych z wybraną ulicą.

Znajdź element po wybranych atrybutach opisowych

Komenda pozwala na wyszukiwanie obiektów na warstwach po dowolnych atrybutach opisowych związanych z wybraną warstwą. Użytkownik wybiera warstwę z rozwijalnej listy, a następnie w odpowiednich polach wpisuje szukane wartości atrybutów. Po wciśnięciu przycisku Znajdź, jeżeli element lub grupa elementów posiadają szukane atrybuty zostają zaznaczone i wpasowane w okno widoku  mapy.

Informacje o obiektach

Informacja o czujniku

Pozwala na odczyt informacji opisowych o wskazanym czujniku. Użytkownik wskazuje interesujący go czujnik na mapie. W nowootwartym oknie prezentowane jest zdjęcie czujnika, jego nazwa, adres,  szerokość i długość geograficzna, informacje o położeniu oraz dodatkowe uwagi.

Dostęp do mapy akustycznej

Mapa akustyczna

Pozwala na dostęp do mapy akustycznej miasta:

Poziom hałasu

Pozwala na odczyt wartości hałasu we wskazanym przez użytkownika punkcie. Funkcja wymaga wcześniejszego wyboru mapy akustycznej. Wartości prezentowane sa w decybelach (dB)