Wyniki mapy akustycznej

1. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie.

Dąbrowa Górnicza to miasto położone w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim, na wschodnim krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Zlokalizowana jest na Wyżynie Katowickiej i Garbie Tarnogórskim, stanowiących makroregion -Wyżyna Śląska. Znajduje się w dużej części w Kotlinie Dąbrowskiej. Miasto graniczy z powiatem będzińskim (Będzin, gmina Psary, gmina Mierzęcice, Siewierz, Sławków), powiatem zawierciańskim (gmina Łazy), powiatem olkuskim w województwie małopolskim (gmina Klucze, gmina Bolesław) oraz z Sosnowcem.

Pierwszą wzmiankę o Dąbrowie można znaleźć w księgach starostwa siewierskiego z 1775 roku. Na podstawie źródeł historycznych należy przyjąć, że Dąbrowa została założona na początku XVIII wieku. Dąbrowa Górnicza uzyskała prawa miejskie 18 sierpnia 1916 r. W 1972 roku rozpoczęto budowę Huty Katowice, a 4 lata później Koksowni Przyjaźń. W skutek tych przedsięwzięć nastąpiło przyłączenie do Dąbrowy Górniczej okolicznych miejscowości i pod koniec lat 70' stała się ona drugim, co do powierzchni, zaraz po Warszawie, miastem w Polsce.

Obecnie powierzchnia Gminy wynosi ponad 188 km2. Na potrzeby obliczeń mapy akustycznej teren został zwiększony o 300 m bufor wokół granicy miasta. Na obszarze opracowania zidentyfikowano 26737 budynków, z czego 19813 zlokalizowanych jest na terenach chronionych – uwzględnionych w mapie wrażliwości. Wg danych z 2011r. w Dąbrowie Górniczej mieszka 123746 osób.

2. Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu.

HAŁAS DROGOWY:

Sumaryczna długość dróg wykorzystanych podczas tworzenia mapy akustycznej to 882.947 km.

Przez miasto przebiegają:

Na większości dróg ruch odbywa się w sposób płynny. Pulsacyjność ruchu zaobserwowano w centrum oraz w okolicach ArcelorMittal Poland SA (Huta Katowice).

HAŁAS KOLEJOWY:

Na terenie Dąbrowy Górniczej znajduje się 8 linii kolejowych:

HAŁAS TRAMWAJOWY

Na terenie Dąbrowy Górniczej kursują linie: 21, 22, 28, po których poruszają się tramwaje typu: 105N2K i 105N/NA. Torowiska tramwajowe są wydzielone, posiadają podłoże tłuczniowe, na których do podkładów są pośrednio i częściowo bezpośrednio mocowane szyny S-180, Ri oraz S-49. Przejazdy wykonane są w technologii elastycznego mocowania tzw. „szyny pływającej”. Nawierzchnia drogowa wykonana jest z płyt ETP i asfalto-betonu. Liczba pojazdów na danej linii przejeżdżająca w ciągu godziny:

HAŁAS PRZEMYSŁOWY

Na terenie Dąbrowy Górniczej zlokalizowane są licznie zakłady przemysłowe. Do analizy hałasu przemysłowego wzięto pod uwagę 72 obiekty:

 1. Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla ZPMW "DĄBROWA" Sp. z o.o
 2. Carbo-Proces Recykling sp. z o.o
 3. Huta Bankowa Sp. z o.o
 4. Saia Burgess Poland Sp. z o.o.
 5. ThyssenKrupp Energostal SA
 6. Dąbrowska Fabryka Obrabiarek "DEFUM
 7. Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych "DAMEL" SA
 8. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej SA
 9. ArcelorMittal Poland SA (Huta Katowice)
 10. Górażdże Cement SA (Ekocem Sp. z o.o.)
 11. Przedsiębiorstwo Remontowo Handlowe BOBREK Sp.J.
 12. P.P.U. MAP Sp. z o.o.
 13. Atlas Sp. z o.o
 14. STALPROFIL SA
 15. Przedsiębiorstwo Produkcji Przemysłowej Budostal 4 SA
 16. Ursa Polska SA Zakład Produkcyjny
 17. ZTS ERG SA
 18. PPUH "DOLOMIT" Kopalnia Ząbkowice SA
 19. Koksownia Przyjaźń Sp. z o .o.
 20. FINAL SA
 21. HOBAS System Polska Sp. z o.o.
 22. HK EKO-GRYS Sp. z o.o.
 23. Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o.
 24. Saint Gobain Sekurit HanGlas Polska Sp. z o.o.
 25. Prefbet I Sp. z o.o.
 26. BIS Plettac Sp. z o.o.
 27. Zakład Przerobu Złomu i Obrotu Złomem Metali „HK–Cutiron” Sp. z o.o.
 28. BHH MIKROHUTA Sp. z o.o.
 29. "Faelbud" S.A. Fabryka Elementów Budowlanych
 30. HUTMAR SA
 31. KEM Sp. z.o.o
 32. Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych "PIECBUD" Sp. z o.o.
 33. Zarząd Robót Instal Kraków SA
 34. Gillette Group Poland DHL Logistic - Centrum logistyczne
 35. SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.
 36. Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II”
 37. Brembo Poland Sp. z o.o.
 38. Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego Zakład Napraw Utrzymania Taboru Sp.z o.o. Zakład Napraw Taboru „Kuźnica Warężyńska”
 39. Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o.
 40. Ficomirrors Polska Sp. z o.o.
 41. PHP NIKE SA
 42. GTX Hanex Plastic Sp. z o.o.
 43. Drewnex Recycling Plastics
 44. AISTO-PLAST
 45. Valbruna Polska Sp. z o.o.
 46. ALBA MPGK Sp. z o. o.
 47. Masfalt Sp. z o.o.
 48. Polkoks Sp. z o.o.
 49. Mecacontrol Polska Sp. z o.o.
 50. REMONDIS Sp. z o.o.
 51. Koide Poland Sp. z o.o.
 52. Polcopper Sp. z o.o.
 53. Benteler Distribution Poland Sp. z.o.o.
 54. FEIDAL Polska Sp. z o.o.
 55. Gühring Katowice sp. z o.o.
 56. KOBA Organizacja Odzysku SA
 57. Alkat Sp. z o.o.
 58. Huta Szkła Gospodarczego Artystycznego ZĄBKOWICE SA
 59. Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka I”
 60. Stacja Elektro Energetyczna Tucznawa
 61. Stacja Elektro Energetyczna Jamki
 62. EMPOL TRANSPORT
 63. Centrum Handlowe POGORIA
 64. Hipermarket Real - Katowicka 1
 65. Supermarket TESCO 1
 66. Supermarket TESCO 2
 67. Supermarket Kaufland
 68. Supermarket Intermarche
 69. Supermarket Lidl 1
 70. Supermarket Lidl 2
 71. Nemo Wodny Świat
 72. Hala widowiskowo sportowa

Podczas analiz zidentyfikowano poniższe typy źródeł hałasu:

3. Informacja o aktualnych poziomach dopuszczalnych hałasu na terenie Dąbrowy Górniczej.

Na terenie Dąbrowy Górniczej zidentyfikowano tereny podlegające ochronie akustycznej. Zostały one przedstawione w tabeli poniżej. Poszczególnym terenom został przypisany odpowiedni poziom hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 , poz. 826). Graficzny rozkład dopuszczalnych poziomów hałasu na terenie Dąbrowy Górniczej przedstawia mapa wrażliwości.

4. Zestawienia tabelaryczne

HAŁAS DROGOWY

HAŁAS KOLEJOWY

HAŁAS TRAMWAJOWY

HAŁAS PRZEMYSŁOWY

5. Wykresy

6. Podsumowanie

Głównym źródłem ponadnormatywnego hałasu na terenie Dąbrowy Górniczej jest hałas drogowy. Na terenach chronionych akustycznie przekroczenia standardów jakości środowiska występują przede wszystkim od następujących tras komunikacyjnych:

Głównym powodem występowania przekroczeń jest wysoki procent udziału w ruchu samochodów ciężarowych. W odniesieniu do hałasu szynowego największe przekroczenia znajduje się przy ulicach Willowej, Korczyńskiego i Skłodowskiej, a ich powodem jest duża ilość pociągów uczęszczających na linii nr 1. Przekroczenia w zakresie hałasu przemysłowego obejmują nieznaczną część obszarów chronionych i pochodzą m.in. od parkingów, zajezdni PKM Sosnowiec, Damel SA, PEC SA oraz ArcelorMittal Poland SA Rejony te będą poddane szczególnym analizom na etapie prac nad Programem ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Dąbrowa Górnicza.

Podstawy prawne

 1. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku (Dz.U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002r.)
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz.U. Nr 216, poz. 1414)
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826)
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007r. w sprawie w sprawie zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 1340)