Informacje podstawowe

Szanowni Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej,

W 2011 roku została opracowana „Mapa akustyczna Gminy Dąbrowy Górniczej", a jej wynikiem były stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku naszej aglomeracji. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu stanowiły podstawę do opracowania projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gminy Dąbrowy Górniczej", który określił działania pozwalające chronić mieszkańców przed ponadnormatywnym hałasem. Program ten będzie przyjęty w formie Uchwały Rady Miasta i stanie się aktem prawa miejscowego. Jego realizacja będzie kontrolowana poprzez sprawozdania składane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Komisji Europejskiej.

Treść programu