Informacje podstawowe

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002r.), zobowiązała starostów do oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji jego zmian, przez sporządzanie, co 5 lat, map akustycznych. Mapowaniu podlegają aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 100 - tysięcy.

Na potrzeby mapy akustycznej powstała mapa wrażliwości hałasowej obszarów. Celem tej mapy jest wskazanie określonych wartości dopuszczalnych poziomów hałasu dla określonych obszarów na terenie Dąbrowy Górniczej.

Zidentyfikowano również obszary, gdzie nie występują przekroczenia wskaźnika LDWN.

Mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej jest niezbędnym elementem służącym do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska.

Prezentowane mapy nie mogą zastępować dokładnej ekspertyzy dla lokalnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych.

Mapa prezenuje stan środowiska na dzień jej realizacji i będzie ponownie sporządzana co 5 lat.